Nákupný košík Košík 0 Produkt Produkty (prázdny)

Žiadne produkty

Doručenie: Doručenie
0,00 € Spolu

Pokladňa

Produkt bol pridaný do košíka
Množstvo
Spolu
0 ks tovaru Vo Vašom košíku je 1 produkt.
Spolu za produkty:
Spolu za doručenie:  Doručenie:
Spolu
Pokračovať v nákupe Pokračovať do košíka

OBCHODNÉ PODMIENKY


1. Všeobecné ustanovenia

- Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je S-Hand Orava, s.r.o., so sídlom Vavrečka 503, 029 01, IČO: 46 248 374, DIČ: 2023299839, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo 54949/L  (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho: www.shandorava.sk

- Zásady a princípy obchodných vzťahov medzi S-Hand Orava, s.r.o (ďalej len predávajúci) a kupujúcim sú stanovené v súlade s Obchodným zákonníkom č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov. Kupujúci v dobrej vôli prehlasuje, že požadovaný tovar kupuje za účelom výkonu podnikateľskej činnosti, čoho prehlásenie tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

-  Kontaktné údaje predávajúceho: Adresa sídla spoločnosti a korešpondenčná adresa
S-Hand Orava, s.r.o., Vavrečka 503, 029 01, IČO: 46 248 374, DIČ: 2023299839, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo 54949/L

Telefón: 0905/331 880 alebo 0918/481 894, e-mail: info@shandorava.sk

- Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi2. Vymedzenie základných pojmov


    Predajca:

Predajca je prevádzkovateľ internetového obchodu www.shandorava.sk , prostredníctvom ktorého ponúka na predaj tovar.

    Kupujúci

    Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

    Spotrebiteľ

    Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu svoje kontaktné údaje, nutné pre vybavenie objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka („OZ“), zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku („ZoOSnD“), ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v aktuálnom znení.

    Podnikateľom sa rozumie:
    -  osoba zapísaná v obchodnom registri,
    - osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
    - osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
    - fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka („ObZ“), v aktuálnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

   

Tovar je produkt ponúkaný v internetovom obchode. Každý tovar je označený názvom.
Objednávka je jednostranný úkon zákazníka, ktorým si zákazník objednáva u predajcu tovar.
Dodacie miesto je adresa zadaná zákazníkom, ktorá označuje miesto, kam sa má zakúpený tovar dopraviť.

Zmluva

Kúpna zmluva v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov („ObZ“) uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej aj ako „Zmluvné strany“), ktorej predmetom je kúpa zvoleného tovaru Kupujúcim a predaj vrátane dodania tohto tovaru Predávajúcim. Zmluva je uzavretá odoslaním Kompletne vyplnenej objednávky Prevádzkovateľovi. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky). ), zaslaním Potvrdenia o dostupnosti tovaru zo strany Predávajúceho, týchto VOP; Pokiaľ je kupujúcim fyzická osoba na právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Odlišnosť úpravy kúpnej zmluvy podľa Obchodného a Občianského zákona

Na Slovensku sa kúpna zmluva riadi v zásade ustanoveniami Občianskeho zákonníka (OZ) (§ 588 a nasl.). Platia však tieto výnimky:
- Kúpna zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka (ObZ), ak sú splnené podmienky:
§ 261 ObZ (teda ide o tzv. relatívny obchod, teda najmä ak je kupujúci a predávajúci podnikateľom v zmysle Obchodného zákonníka) alebo § 262 ObZ (teda ak si to strany tak dohodli) a definícia v § 409 ods. 1 (teda predovšetkým musí ísť o hnuteľnú vec).

Z vyššie uvedeného zjednodušene vyplýva, že:
Občiansky zákonník sa použije, ak:

- kupujúci a predávajúci nie sú (ani jeden alebo jeden z nich) podnikatelia a nebolo písomne dohodnuté použitie Obchodného zákonníka, alebo
- kupujúci a predávajúci nie sú (ani jeden alebo jeden z nich) podnikatelia.

Obchodný zákonník sa použije, ak:
- kupujúci a predávajúci sú (obaja) podnikatelia, alebo
- kupujúci a predávajúci nie sú (ani jeden alebo jeden z nich) podnikatelia a bolo písomne dohodnuté použitie Obchodného zákonníka.

Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný ,, zaručeným elektronickým podpisom“.


- Prevádzkovateľ internetového obchodu zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom internetovej stránky www.shandorava.sk Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke www.shandorava.sk , ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

- Zoznam tovaru na internetovej stránke www.shandorava.sk , ktorú prevádzkuje predávajúci, nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

- Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

- Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

- Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


3. Informácie o tovare a cene:


- Uvedené ceny tovarov sú konečné, platia pre samotný produkt a neobsahujú žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise produktu.

- K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa Dodacích podmienok a cien dopravy uvedených na www.shandorava.sk

- V cene dopravy sú zahrnuté iba náklady na prepravu, balné si neúčtujeme.

- Cenu prepravy hradí kupujúci podľa hmotnosti balíka

- Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

4. Objednanie tovaru


- Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka v databáze prevádzkovateľa internetového obchodu www.shandorava.sk , ale je podmienené potvrdením súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami a spracovaním jeho osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

- Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný e-mail s predmetom "Automaticky prijatá objednávka", ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto zatiaľ nevzniká kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom a ani sa nepotvrdzuje objednávka.

- Po preverení disponibility tovaru a pripravení tovaru k odoslaniu, prevádzkovateľ internetového obchodu objednávku zákazníkovi potvrdí telefonicky. Pri potvrdení objednávky bude potvrdená celková cena objednaného tovaru a služieb spolu s termínom dodania. V prípade zistenia vyššej ceny za tovar, ako bola uvedená na stránkach elektronického obchodu, má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny pred potvrdením objednávky. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. Udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Následne bude tovar vyexpedovaný.

- V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo e-mailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

- Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho)


POSTUP PRI OBJEDNANÍ TOVARU v elektronickom obchode www.shandorava.sk

1/ Po vybratí konkrétneho tovaru zadajte PRIDAŤ DO KOŠÍKA.2/ Otvorí sa tabuľka s informáciou PRODUKT BOL PRIDANÝ DO KOŠÍKA. V prípade záujmu aj o iný tovar, kliknite na tlačidlo POKRAČOVAŤ V NÁKUPE A postupujte rovnako ako v bode č. 1.

3/ Ak je výber produktov kompletný, kliknite na tlačidlo POKRAČOVAŤ DO KOŠÍKA.

4/ Otvorí sa okno s informáciou o Zhrnutí obsahu nákupného košíka. Skontrolujte si svoju objednávku a potvrďte tlačidlom ĎALEJ.

5/ Otvorí sa okno Zákazníckej zóny. Ak ste už zaregistrovaný, prihláste sa svojimi údajmi a pokračujte v objednávke prihlásením. Ak registráciu ešte nemáte, kliknite na tlačidlo VYTVORIŤ ÚČET. Alebo využijete možnosť nákupu bez registrácie.

6/ V tomto kroku si nastavíte Vaše prihlasovacie údaje. Zadáte svoje meno, priezvisko, e-mailovú adresu a heslo. Ďalej potvrdíte tlačidlom REGISTROVAŤ. V tejto chvíli obdržíte e-mail o potvrdení registrácie a Vašimi prihlasovacími údajmi.

7/ V tomto kroku vyplníte Vaše fakturačné údaje, názov a identifikačné údaje firmy a Vaše telefónne číslo. Potvrdíte tlačidlom ULOŽIŤ.

8/ V tomto kroku si nastavíte adresu pre doručenie. Kedykoľvek môžete vo svojom účte tieto údaje meniť. Do "Poznámky k objednávke" môžete zadať Vaše požiadavky. Potvrdíte tlačidlom ĎALEJ.

9/ Otvorí sa informačná tabuľka "Doručenie". Tu sa po kliknutí na odkaz oboznámite s našimi obchodnými podmienkami. Ak s nimi súhlasíte, zaškrtnite políčko "Súhlasím s obchodnými podmienkami" .  Na ďalší krok objednávky sa dostatnete kliknutím na tlačidlo ĎALEJ.

10/ Skontrolujte si ešte raz svoju objednávku. Spôsob platby je platba na dobierku kuriérom. Platba vopred prevodom na účet, alebo platba na splatnosť po dodaní, nie je možná. Pred odoslaním tovaru Vás budeme kontaktovať telefonicky, kde si potvrdíme objednávku a informujeme Vás o cene dopravy. Až po Vašom odsúhlasení bude tovar odoslaný.

V prípade záujmu o osobný odber nás kontaktujte na tel. čísle 0905/331 880.

V objednávke pokračujte tlačidlom POKRAČOVAŤ.

11/ Sumár objednávky. Ak s objednávkou súhlasíte, potvrďte tlačidlom POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU.

12/ "Potvrdenie objednávky" - týmto je Vaša objednávka ukončená a odoslaná do systému elektronického obchodu www.shandorava.sk . O vašej objednávke Vám príde aj e-mail, v ktorom uvidíte číslo svojej objednávky, sumár objednávky a dátum prijatia. Po prijatí objednávky Vás do troch pracovných dní budeme kontaktovať telefonicky.

13/ Vo svojom účte sa kedykoľvek dostanete aj k histórii svojich objednávok.Nie vždy má predávajúci všetky druhy tovaru skladom. Preto na každý druh tovaru prijíma aj tzv. predobjednávky. Keď bude tovar podľa objednávky pripravený, kupujúci bude kontaktovaný telefonicky pred odoslaním tovaru. Počas telefonického rozhovoru sa každý záujemca môže ešte rozhodnúť pre zmenu, doplnenie, prípadne aj úplné zrušenie svojej objednávky. Po telefonickom potvrdení objednávky bude tovar pripravený na odoslanie. Ak telefonický kontakt zadaný v objednávke nebude správny, alebo bude v čase telefonátu nedostupný, tovar nebude odoslaný. V tomto  prípade sa pokúsi predávajúci s kupujúcim skontaktovať cez e-mail. Ak aj tento kontakt ostane bez odozvy kupujúceho do 7 dní, tak objednávka bude automaticky stornovaná. Po prijatí tovaru na sklad predávajúci zasiela tovar podľa poradia objednávok.

- Po telefonickom potvrdení objednávky bude tovar odoslaný kupujúcemu s platbou na dobierku. Tovar sa odosiela kuriérskou spoločnosťou DHL Parcel Slovensko, spol. s r.o., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava-Rača, IČO: 47927682.
- Kuriérska spoločnosť zvykne doručovať balíky na druhý pracovný deň od odoslania. V ojedinelých prípadoch je balík doručený do max. 3 pracovných dní. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. 

- Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho na telefónnom čísle 0905/331 880, najneskôr však do 24 hodín odo dňa doručenia zásielky. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu prepravcu. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.

V prípade osobného odberu je platba za tovar v hotovosti. Osobný odber je potrebné dohodnúť vopred telefonicky s predávajúcim na telefónnom čísle 0905/331 880. Pri zakúpení tovaru na osobný odber, predávajúci vystaví faktúru, priloží kópiu certifikátiu o dezinfekcii, slovenský preklad certifikátu a vytlačí doklad z registračnej pokladne o prijatí platby v hotovosti.

CENNÍK DOPRAVY

balík    0 kg - 5 kg cena 4,00 €

balík    5 kg - 25 kg cena 4,50 €

balík    25 kg - 40 kg cena 5,5 €

balík  40 kg - 50 kg cena 6,50 €

lisovaný balík  6,50 €


- Predávajúci je povinný dodať tovar na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

- Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. Má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení.

- Kupujúci je povinný prevziať zakúpený, alebo objednaný tovar. Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru. Kupujúci  je tiež povinný nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. Potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

- Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.


5. Dodacie a platobné podmienky:

- Po telefonickom potvrdení objednávky bude tovar odoslaný kupujúcemu s platbou na dobierku. Tovar sa odosiela kuriérskou spoločnosťou DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., so sídlom Na pántoch 18, 831 06  Bratislava Rača, IČO: 47 927 682.

- Kuriérska spoločnosť zvykne doručovať balíky na druhý pracovný deň od odoslania. V ojedinelých prípadoch je balík doručený do max. 3 pracovných dní. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. V prípade, že balík zákazníkovi nebude doručený do dvoch pracovných dní od odoslania, zákazník môže kontaktovať predávajúceho na tel. čísle 0905/331 880. Ten preverí u kuriérskej spoločnosti podľa čísla balíka presný deň doručenia. Zákazník si môže tiež vyžiadať po odoslaní tovaru prepravné číslo balíka a informovať sa o doručení na vyššie uvedených telefónnych číslach kuriérskej spoločnosti DHL.
- Na balíkoch s tovarom je nalepený prepravný štítok. Súčasťou balenia je aj faktúra, kópia certifikátu o dezinfekcii a jeho slovenský preklad. Zákazník by si mal uschovať aj doklad o prevzatí a zaplatení, ktorý mu vydá kuriérska spoločnosť pri preberaní balíka.
- Kuriérska spoločnosť zásielky nevynáša. Na vynesenie ťažších zásielok by si mal kupujúci pripraviť pomoc.
- Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. V prípade ak kupujúci zistí akékoľvek poškodenie zásielky, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať predávajúceho na telefónnom čísle 0905/331 880. Kupujúci je povinný poškodenie zásielky zapísať do preberacieho dokladu prepravcu. Bez tohto zápisu nebudú neskôr akceptované žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia zásielky.

V prípade osobného odberu je platba za tovar v hotovosti. Osobný odber je potrebné dohodnúť vopred telefonicky s predávajúcim na telefónnom čísle 0905/331 880. Pri zakúpení tovaru na osobný odber, predávajúci vystaví faktúru, priloží kópiu certifikátu o dezinfekcii, slovenský preklad certifikátu a vytlačí doklad z registračnej pokladne o prijatí platby v hotovosti.

CENA PREPRAVY:

balík    0 kg - 5 kg cena 4,00 €

balík    5 kg - 25 kg cena 4,50 €

balík    25 kg - 40 kg cena 5,5 €

balík  40 kg - 50 kg cena 6,50 €


6. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare


Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Na použitý tovar sa záruka nevzťahuje, zodpovednosť predávajúceho sa vzťahuje len na vady, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim a nebol o nich pri predaji informovaný. Pokiaľ takáto vada vyjde najavo až dodatočne, je stanovená 6 mesačná lehota na vytknutie vady kupujúcim a uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady. Zodpovednosť predávajúceho sa nevzťahuje na bežné opotrebenie a vady popísané buď v konkrétnej položke tovaru alebo vo všeobecných obchodných podmienkach.

Poškodený tovar je Kupujúci povinný zaslať na adresu: S-Hand Orava, s.r.o., Vavrečka 503, 029 01.

Vrátenie tovaru sa riadi v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov, ktorými sa riadia tieto Obchodné podmienky (ObZ)


Vysvetlenie pojmov kvality ponúkaného tovaru na www.shandorava.sk :

- Tovar v kvalite CREAM, EXTRA - tovar v kvalite cream obsahuje veci bez poškodení, niektoré aj s visačkou. V týchto balíkoch by sa nemali nachádzať veci s poškodením. Vo výnimočných prípadoch sa môže nájsť prehliadnuteľné poškodenie. Tento tovar je vhodný do second hand predajní ako aj na kusový predaj cez internet.

- Tovar v kvalite I. TRIEDA - tovar v kvalite I. triedy obsahuje veci, ktoré sú väčšinou bez poškodení, ale môžu sa medzi nimi nájsť aj veci s poškodením ako fliačik, malá dierka, žmolky, vypratá farba, alebo ťažšie predajný kus. Tento tovar je vhodný do second hand predajní na doplnenie konkrétneho druhu tovaru.

- Tovar II. triedy - na tento tovar záruku neposkytujeme - ide o tovar s poškodením a zákazník ho kupuje s týmto vedomím.

- Lisovaný balík - tento tovar je balený a lisovaný priamo v Anglicku, preto predávajúci do jeho obsahu nevidí, ani inak nezasahuje. V lisovaných balíkoch sa nachádzajú veci bez poškodenia, tiež veci, ktoré sú nosené viac a tiež také, ktoré sú nepoužiteľné. Vzhľadom na to, že balíky sú balené priamo v Anglicku, predávajúci nemôže zaručiť, koľko percent ktorej triedy sa v konkrétnom balíku môže nachádzať.  Balík je lisovaný, teda veci sú veľmi skrčené a na prvý pohľad nevyzerajú dobre. Veci treba vyprať. Tento tovar je vhodný do second hand predajní ako aj na kusový predaj cez internet.


7. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim S-Hand Orava, s.r.o., je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČO: IČO: 17331927, http://www.soi.sk , alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená s podnikateľom, riadi sa odstúpenie od zmluvy v zmysle § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená s fyzickou riadi sa odstúpenie od zmluvy v zmysle Občianskeho zákonníka.

Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

   - tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

   - dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

   - na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 (resp. na internetovej stránke https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/102/20160201 ) týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

    - hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške

    - náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

    V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

       - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

       - predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

       - predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

       - poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

9. Ochrana osobných údajov:

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.
- V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
- Všetci pracovníci S-Hand Orava, s.r.o., ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, budeme potrebovať zopár informácií. Podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie. Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky - ctíme si Vaše súkromie.

Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov.
V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.shandorava.sk
S-Hand Orava, s.r.o.
Vavrečka 503
029 01
IČO: 46 248 374, DIČ: 2023299839, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo 54949/L

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.shandorava.sk

2. Sprostredkovateľ
DHL Parcel Slovensko spol. s r.o.
Sídlo: Na pántoch 18, 831 06  Bratislava-Rača
IČO: 47927682
zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 100759/B

3. Účel spracúvanie osobných údajov
- Vystavenie daňového dokladu - faktúry
- Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru
- Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty
- Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.shandorava.sk
- Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov
- Fakturačné údaje: Meno a priezvisko alebo Obchodné meno pri registrácii firiem, Adresa trvalého bydliska alebo sídla firmy, pri firmách IČO, DIČ, prípadne IČ DPH
- Údaje pre doručenie: Meno a priezvisko príjemcu, Adresa doručenia, Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti
- Kontaktné údaje: Meno a priezvisko kontaktnej osoby, Telefónne čísl - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom, Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle
- Údaje získavané pri odovzdávaní zaplateného tovaru: Číslo občianskeho preukazu - ochrana Vás aj nás - aby Váš zaplatený tovar neprevzala neoprávnená osoba, číslo OP je zaznamenané v dodacom liste (to neplatí pre zásielky na dobierku).
Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov
- Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky
- Pre ochranu zákazníka je nevyhnutné, aby pri odovzdávaní už zaplateného tovaru umožnil prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi overenie jeho totožnosti a zapísanie čísla občianskeho preukazu do dodacieho listu. Toto opatrenie má predchádzať neoprávnenému prevzatiu tovaru treťou osobou, pokiaľ zákazník za tento tovar už zaplatil. Pri platbe na dobierku sa overenie totožnosti a zápis čísla OP nevyžaduje.

6. Tretia strana, ktorej budú údaje poskytnuté
Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:
- partnerská kuriérska spoločnosť: DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava-Rača, IČO: 47927682, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 100759/B

Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.
- Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

7. Zverejnenie údajov
Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby
- Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje
- Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu (to neplatí pre zásielky na dobierku)
- Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny
- Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
- Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať: Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje, Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, Likvidáciu jej osobných údajov

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.shandorava.sk v časti "Môj účet".

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov elektronickou poštou na adrese info@shandorava.sk, alebo písomne na adrese S-Hand Orava, s.r.o., Vavrečka 503, 029 01 (iba pokiaľ bol tovar zakúpený cez www.shandorava.sk)

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


Príloha č. 1 k zákonu 102/2014 Z. z.

Formulár na odstúpenie od zmluvy


(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Komu: S-Hand Orava, s.r.o., so sídlom Vavrečka 503, 029 01, IČO: 46 248 374, DIČ: 2023299839, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo 54949/L

Adresa prevádzky a korešpondenčná adresa:
S-Hand Orava, s.r.o., so sídlom Vavrečka 503 ,029 01, Slovenská republika
E-mail: www.shandorava.sk Telefón: 0905/331 880 alebo 0918/481 894
Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od
zmluvy o poskytnutí tejto služby (*): ..............
Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............
Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ...............
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..........................
Dátum ..................
(*) Nehodiace sa prečiarknite.

10/ Reklamačný poriadok

Na použitý tovar sa záruka nevzťahuje, zodpovednosť predávajúceho sa vzťahuje len na vady, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim a nebol o nich pri predaji informovaný. Pokiaľ takáto vada vyjde najavo až dodatočne, je stanovená 6 mesačná lehota na vytknutie vady kupujúcim a uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady. Zodpovednosť predávajúceho sa nevzťahuje na bežné opotrebenie a vady popísané buď v konkrétnej položke tovaru alebo vo všeobecných obchodných podmienkach.

Kupujúci môže reklamovať dodanie iného než objednaného tovaru, tovaru nezodpovedajúcemu popisu.

Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť: reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený; faktúru alebo iný doklad o zaplatení produktu predávajúcemu.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

11/ Záverečné ustanovenia

Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. 

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. 

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku č. 102/2014 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, a Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti  01.01.2017.